Wright Mountain via Snow Lake trail
Copyright © 2006 Gabriel Deal.