Wright Mountain via Snow Lake trail
Copyright © 2004 Gabriel Deal.